ప్రయాగ గారి ఇంట్లో సమావేశం!

posted Nov 11, 2009, 6:56 PM by తెలుగు వాహిని   [ updated Dec 6, 2009, 7:01 AM ]
ఈ నెల తెలుగు వాహిని సమావేశం November 21, 2009న డా. రామ్ ప్రయాగ & సంధ్య గారి ఇంట్లో జరుగ నున్నది.
సమయం సాయంత్రం 4:00 గంటలకు. (ఠంచనుగా) .

Address:
14, Irongate Place
Brantford, ON, N3R 5V5

Phone:
519-304-1235
Comments