ప్రయాగ గారి ఇంట్లో సమావేశం

posted Jun 5, 2009, 2:53 PM by తెలుగు వాహిని   [ updated Jul 8, 2009, 6:03 PM ]
అనివార్య కారణాలవలన ఈ నెల (June 20, 2009) న రామ్ & సంధ్య ప్రయాగ గారి ఇంట్లో జరుగవలసిన తెలుగు వాహిని సమావేశం రద్దయినది.

Comments