కొమరవోలు సరోజ & రావు గారి ఇంట్లో సమావేశం!

posted Apr 9, 2010, 8:57 PM by తెలుగు వాహిని   [ updated May 2, 2010, 3:42 PM ]
ఈ నెల తెలుగు వాహిని సమావేశం April 17, 2010న శ్రీ కొమరవోలు సరోజ & రావు గారి ఇంట్లో జరుగనున్నది. సమయం సాయంత్రం 4:00 గంటలకు (ఠంచనుగా). దయచేసి 3:30కే అక్కడకు చేరడానికి ప్రయత్నించవలసినదిగా మనవి.

చిరునామా:
320 Staines Road,
Toronto, ON

ఫోను:
416-297-6184

Map:

Comments