కరవది హనుమంతరావు & మధుబాల గారి ఇంట్లో సమావేశం!

posted Dec 29, 2009, 11:16 AM by తెలుగు వాహిని   [ updated Feb 3, 2010, 8:07 AM ]
ఈ నెల తెలుగు వాహిని సమావేశం January 16, 2010న శ్రీ కరవది హనుమంతరావు & మధుబాల గారి ఇంట్లో జరుగ నున్నది.
సమయం సాయంత్రం 4:00 గంటలకు (ఠంచనుగా). దయచేసి 3:30 కే అక్కడకు చేరడానికి ప్రయత్నించండి.

Address:
779 Envoy Drive,
Mississauga,
ON L5W 1H3

Phone:
905-696-7628

Map:


Comments