కరవది హనుమంతరావు గారి ఇంట్లో సమావేశం!

posted Oct 8, 2009, 8:09 AM by తెలుగు వాహిని   [ updated Nov 11, 2009, 7:12 PM ]
ఈ నెల తెలుగు వాహిని సమావేశం October 24, 2009న శ్రీ కరవది హనుమంతరావు & మధుబాల గారి ఇంట్లో జరుగ నున్నది.
సమయం సాయంత్రం 4:00 గంటలకు. (ఠంచనుగా) .
ప్రతి నెలా చదివే కావ్యాలు, గ్రంధాలతో పాటు, ఈ నెల చదువుతున్న రెండు కథల కోసం ఫైళ్ళు పేజీకి వెళ్లి అక్కడ October_2009 క్రింద చూడండి.

Address:
779 Envoy Drive
Mississauga, ON
L5W 1H3
(Major intersection Mavis & Derry)

Phones:
Home: 905-696-7628
Cell: 416-970-6238

Map:

Comments