కరవది హనుమంతరావు & మధుబాల గారి ఇంట్లో సమావేశం!

posted Dec 8, 2010, 5:22 PM by తెలుగు వాహిని   [ updated Jan 5, 2011, 8:09 PM ]
ఈ నెల తెలుగు వాహిని సమావేశం December 18, 2010న శ్రీ కరవది హనుమంతరావు & మధుబాల గారి ఇంట్లో జరుగ నున్నది. సమయం సాయంత్రం 3:45 గంటలకు (ఠంచనుగా).

చిరునామా:
779 Envoy Drive,
Mississauga,
ON L5W 1H3

ఫోను:
905-696-7628

Map:


Comments