కళ గారి ఇంట్లో సమావేశం.

posted Mar 15, 2009, 5:01 PM by తెలుగు వాహిని   [ updated Apr 4, 2009, 2:47 PM ]
తెలుగు వాహిని సమావేశం March 21, 2009 న కళా గారి ఇంట్లో జరుగనున్నది.
సమయం సాయంత్రం 3:30 గంటలకు.
Comments