ఈ నెల సమావేశం శ్రీ శ్రీనివాస ప్రభాకర్ చెరువు గారి ఇంట్లో జరుగ నున్నది!

posted Feb 12, 2018, 12:52 PM by తెలుగు వాహిని   [ updated Mar 20, 2018, 7:59 PM ]
ఈ నెల తెలుగువాహిని సమావేశం 24th February 2018 సాయంత్రం 4:00 గంటలకు శ్రీ శ్రీనివాస ప్రభాకర్ చెరువు గారి ఇంట్లో జరుగ నున్నది.

చిరునామా:
Condominium's Party Hall
70 Town Centre Court #302
Scarborough, ON, M1P4Y7

ఫోను:
403-689-2217

దారి:
Comments