శ్రీని & పద్మ గొల్లపూడి వారి ఇంట్లో సమావేశం!

posted Aug 4, 2009, 7:21 PM by తెలుగు వాహిని   [ updated Sep 9, 2009, 5:30 PM ]
ఈ నెల తెలుగు వాహిని సమావేశం August 22, 2009 న గొల్లపూడి  శ్రీని & పద్మ గారి ఇంట్లో (వారి కమ్యూనిటీ మీటింగ్ రూములో) జరుగ నున్నది.
సమయం సాయంత్రం 4:00 గంటలకు.

Address to the undergroud visitor Parking:
40 Etta Wylie Road
Toronto, ON
Code for the door: 9614* (include the star).
IMPORTANT: Drive down the ramp, turn left for "Birmingham co-op. Homes".

When you walk up from the underground Parking, turn right for the meeting room.

Meeting Room: Birmingham Housing  Office,
10 Elsinore Path #104

అదనపు వివరాలకు కేలండర్ మరియు సభ్యుల పేజీలను సందర్శించండి.

Comments