డా. రామ్ ప్రయాగ & శ్రీమతి సంధ్య ప్రయాగ వారి ఇంట్లో సమావేశం!

posted Jun 30, 2015, 11:28 PM by తెలుగు వాహిని   [ updated Aug 1, 2015, 8:55 AM ]
ఈ నెల తెలుగువాహిని సమావేశం 2015 July 18 వ తారీఖున డా. రామ్ ప్రయాగ & శ్రీమతి సంధ్య ప్రయాగ వారి ఇంట్లో రుగనున్నది. సమయం సాయంత్రం 4:00 గంటలకు.

చిరునామా:
28 Kerr-Shaver Terrace,
Brantford, ON N3T 6H8

ఫోను:
519-304-1235

మ్యాపు:
Comments