డా. రామ్ ప్రయాగ & శ్రీమతి సంధ్య ప్రయాగ గారి ఇంట్లో సమావేశం!

posted Aug 8, 2016, 12:17 PM by తెలుగు వాహిని   [ updated Sep 9, 2016, 4:21 AM ]
ఈ నెల తెలుగువాహిని సమావేశం 2016 August 20వ తారీఖున డా. రామ్ ప్రయాగ & శ్రీమతి సంధ్య ప్రయాగ వారి ఇంట్లో రుగనున్నది. 
సమయం: ఉదయం 11:00 గంటల నుండి.

చిరునామా:
28 Kerr-Shaver Terrace,
Brantford, ON N3T 6H8

ఫోను:
519-304-1235

దిశలు:
Comments