దగ్గుపాటి శ్రీరామ్ & అజంతా గారి ఇంట్లో సమావేశం!

posted May 2, 2010, 3:42 PM by తెలుగు వాహిని   [ updated Jun 1, 2010, 5:52 PM ]
ఈ నెల తెలుగు వాహిని సమావేశం May 15, 2010న శ్రీ దగ్గుపాటి శ్రీరామ్ & అజంతా గారి ఇంట్లో రుగనున్నది. సమయం సాయంత్రం 4:00 గంటలకు (ఠంచనుగా). దయచేసి 3:45కే అక్కడకు చేరడానికి ప్రయత్నించవలసినదిగా మనవి.

చిరునామా:
62 McCabe Crescent 
Thornhill, ON, L4J 2Y7

ఫోను:
905-738-1521
Comments