భాస్కర్ & కళ పిళ్ళారిశెట్టి గారి ఇంట్లో సమావేశం!

posted Mar 6, 2010, 5:20 PM by తెలుగు వాహిని   [ updated Apr 9, 2010, 9:00 PM ]
ఈ నెల తెలుగు వాహిని సమావేశం March 20, 2010న శ్రీ భాస్కర్ & కళ పిళ్ళారిశెట్టి గారి ఇంట్లో జరుగ నున్నది. సమయం సాయంత్రం 3:45 (ఠంచనుగా).

చిరునామా:
61 Weston Crescent,
Ajax, ON, L1T 0C7

ఫోను:
905-239-2662

Comments