సమాచారం

సభ్యుల సౌలభ్యం కొరకు తెలుగు వాహినికి సంబందించిన తాజా వార్తలు, విశేషాలు!!

శ్రీ సత్యం & శ్రీమతి విజయలక్ష్మి పోతంశెట్టి వారి ఇంట్లో సమావేశం!

posted Jun 2, 2018, 8:21 AM by తెలుగు వాహిని   [ updated Jun 17, 2018, 7:47 PM ]

ఈ నెల తెలుగువాహిని సమావేశం 16th June 2018న శ్రీ సత్యం & శ్రీమతి విజయలక్ష్మి పోతంశెట్టి వారి ఇంట్లో జరుగ నున్నది. సమయం సాయంత్రం 4:00 గంటలకు.

చిరునామా:
1953 Magee Street,
Oshawa, ON L1K 0W8

Note: If your GPS or Google Maps does not show the above address, just try for "Magee St, Oshawa, ON" (without house number & zip code). You can look for the house (number 1953) once you are in the Magee street. We have a street light pole and a community mailboxes in front of our house.

ఫోన్లు:
ఇంటి ఫోను 289 232 8437
సెల్ ఫోను 647 887 8437

దారి:

శ్రీ నిఖిల్ & శ్రీమతి లలితా శ్రావణి చీమలకొండ వారి ఇంట్లో సమావేశం!

posted Apr 29, 2018, 1:16 PM by తెలుగు వాహిని   [ updated Apr 30, 2018, 6:35 AM ]

ఈ నెల తెలుగువాహిని సమావేశం May 19, 2018న శ్రీ నిఖిల్ & శ్రీమతి లలితా శ్రావణి చీమలకొండ వారి ఇంట్లో జరుగ నున్నది. సమయం సాయంత్రం 4:00 గంటలకు.

చిరునామా:
362 McCartney Cres,
Milton, ON L9T 0B3

వాహనములు నిలుపు స్ధలము:
On-street parking is allowed on ONE SIDE (on their house side) only.

ఫోను:
905-878-7973

మ్యాపు:

శ్రీ సాయి ప్రసాద్ & శ్రీమతి శారద సోమయాజుల వారి ఇంట్లో సమావేశం!

posted Apr 1, 2018, 7:55 AM by తెలుగు వాహిని   [ updated Apr 12, 2018, 6:40 AM ]

ఈ నెల తెలుగువాహిని సమావేశం April 21, 2018న శ్రీ సాయి ప్రసాద్ & శ్రీమతి శారద సోమయాజుల వారి ఇంట్లో జరుగ నున్నది. సమయం సాయంత్రం 4:00 గంటలకు.

చిరునామా:
17 Rivitt Place, 
Scarborough, ON, M1X 0A9

వాహనములు నిలుపు స్ధలము:
మీ వాహనమును నిలుపుటకు ఇంటి ఎదురుగా స్ధలము లభించక పోయినట్లయితే దగ్గరలో వున్న ప్రక్క సందు (Tait Ct) లో కానీ లేదా మీరు వచ్చిను Rivett Pl లోనే నేరుగా పైకి వెళ్ళి ఆ రోడ్డు చివరిలో కానీ నిలుపు కొనవచ్చును. కుదిరితే కార్ పూలింగి చెయ్యగలరు.

ఫోను:
Home:  416-551-4766
Mobile: 416-707-8290

మ్యాపు:

శ్రీ రమేష్ & శ్రీమతి సుధ వేమూరి గారి ఇంట్లో సమావేశం!

posted Mar 20, 2018, 8:04 PM by తెలుగు వాహిని   [ updated Mar 23, 2018, 8:19 AM ]

శ్రీ విళంబి నామ సంవత్సర ఉగాది ప్రత్యేక సమావేశం 2018 March 24వ తారీఖున శ్రీ రమేష్ & శ్రీమతి సుధ వేమూరి గారి ఇంట్లో రుగనున్నది.  సమయం సాయంత్రం 4:00 గంటలకు. 
సభ్యులందరూ తమ స్వీయ కవితలతో విచ్చేసి మమ్మానందింప జేయవలసినదిగా మనవి!

ఇంటి చిరునామా:
15 Stonechurch Crescent
Markham, ON, L6B 0L3

వాహనములు నిలుపు స్ధలము:
Park your vehicles in Boxgrove Medical Centre complex (Longo's Supermarket Plaza) at:
110 Copper Creek Dr, 
Markham, ON L6B 0P9
It's a two minute walk from here. Come out of the complex to cross the Copper Creek Drive to enter straight into the Stonechurch Crescent. The house number 15 is on the right side of the road.

ఫోను:
416-297-4869

మ్యాపు:

ఈ నెల సమావేశం శ్రీ శ్రీనివాస ప్రభాకర్ చెరువు గారి ఇంట్లో జరుగ నున్నది!

posted Feb 12, 2018, 12:52 PM by తెలుగు వాహిని   [ updated Mar 20, 2018, 7:59 PM ]

ఈ నెల తెలుగువాహిని సమావేశం 24th February 2018 సాయంత్రం 4:00 గంటలకు శ్రీ శ్రీనివాస ప్రభాకర్ చెరువు గారి ఇంట్లో జరుగ నున్నది.

చిరునామా:
Condominium's Party Hall
70 Town Centre Court #302
Scarborough, ON, M1P4Y7

ఫోను:
403-689-2217

దారి:

శ్రీమతి శేషు అప్పారావు & శ్రీ తమిరిశ అప్పారావు గారి ఇంట్లో సమావేశం!

posted Jan 10, 2018, 10:02 AM by తెలుగు వాహిని   [ updated Feb 12, 2018, 12:46 PM ]

ఈ నెల తెలుగువాహిని సమావేశం 20th January 2018 సాయంత్రం 4:00 గంటలకు శ్రీమతి శేషు అప్పారావు & శ్రీ తమిరిశ అప్పారావు గారి ఇంట్లో జరుగ నున్నది.

చిరునామా:
120 Carrington Drive, 
Richmond Hill, ON L4C 7Y9

ఫోను:
905-884-9896

దారి:

శ్రీ సత్యం & శ్రీమతి విజయలక్ష్మి పోతంశెట్టి వారి ఇంట్లో సమావేశం!

posted Nov 9, 2017, 4:17 PM by తెలుగు వాహిని   [ updated Jan 10, 2018, 9:55 AM ]

ఈ నెల తెలుగువాహిని సమావేశం November 18, 2017న శ్రీ సత్యం & శ్రీమతి విజయలక్ష్మి పోతంశెట్టి వారి ఇంట్లో జరుగ నున్నది. సమయం సాయంత్రం 4:00 గంటలకు.

చిరునామా:
1953 Magee Street,
Oshawa, ON L1K 0W8

Note: If your GPS does not show the above address, please exclude the house number and the zip code. You can look for the house number once you are in this street.

ఫోన్లు:
ఇంటి ఫోను 289 232 8437
సెల్ ఫోను 647 887 8437

మ్యాపు:

శ్రీ సాయిప్రసాద్ & శ్రీమతి శారద సోమయాజులు వారి ఇంట్లో సమావేశం!

posted Oct 9, 2017, 2:46 AM by తెలుగు వాహిని   [ updated Nov 9, 2017, 4:06 PM ]

ఈ నెల తెలుగువాహిని సమావేశం October 21, 2017న శ్రీ సాయి ప్రసాద్ & శ్రీమతి శారద సోమయాజుల వారి ఇంట్లో జరుగ నున్నది. సమయం సాయంత్రం 4:00 గంటలకు.

చిరునామా:
17 Rivitt Place, 
Scarborough, ON, M1X 0A9

ఫోను:
Home:  416-551-4766
Mobile: 416-707-8290

మ్యాపు:

శ్రీ మురళి & శ్రీమతి మాలతి కొమరగిరి వారి ఇంట్లో సమావేశం!

posted Sep 1, 2017, 4:52 AM by తెలుగు వాహిని   [ updated Oct 9, 2017, 2:23 AM ]

ఈ నెల తెలుగువాహిని సమావేశం 16th September 2017శ్రీ మురళి & శ్రీమతి మాలతి కొమరగిరి వారి ఇంట్లో జరుగనున్నది. సమయం సాయంత్రం 4:00 గంటలకు, ఠంచనుగా. 

చిరునామా:
14 Geddy Street, 
Whitby, ON  L1P 1P8

ఫోను:
905-665-4824

మ్యాపు:

డా. రామ్ ప్రయాగ & శ్రీమతి సంధ్య గారి ఇంట్లో సమావేశం!

posted Aug 7, 2017, 8:06 PM by తెలుగు వాహిని   [ updated Sep 1, 2017, 4:44 AM ]

ఈ నెల తెలుగువాహిని సమావేశం 2017 August 19వ తారీఖున డా. రామ్ ప్రయాగ & శ్రీమతి సంధ్య ప్రయాగ వారి ఇంట్లో రుగనున్నది. సమయం సాయంత్రం 4:00 గంటలకు. 

చిరునామా:
28 Kerr-Shaver Terrace,
Brantford, ON N3T 6H8

ఫోను:
519-304-1235

దిశలు:

1-10 of 110