సమాచారం

సభ్యుల సౌలభ్యం కొరకు తెలుగు వాహినికి సంబందించిన తాజా వార్తలు, విశేషాలు!!

శ్రీ సత్యం & శ్రీమతి విజయలక్ష్మి పోతంశెట్టి వారి ఇంట్లో సమావేశం!

posted Nov 9, 2017, 4:17 PM by తెలుగు వాహిని   [ updated Nov 9, 2017, 4:32 PM ]

ఈ నెల తెలుగువాహిని సమావేశం November 18, 2017న శ్రీ సత్యం & శ్రీమతి విజయలక్ష్మి పోతంశెట్టి వారి ఇంట్లో జరుగ నున్నది. సమయం సాయంత్రం 4:00 గంటలకు.

చిరునామా:
1953 Magee Street,
Oshawa, ON L1K 0W8

Note: If your GPS does not show the above address, please exclude the house number and the zip code. You can look for the house number once you are in this street.

ఫోన్లు:
ఇంటి ఫోను 289 232 8437
సెల్ ఫోను 647 887 8437

మ్యాపు:

శ్రీ సాయిప్రసాద్ & శ్రీమతి శారద సోమయాజులు వారి ఇంట్లో సమావేశం!

posted Oct 9, 2017, 2:46 AM by తెలుగు వాహిని   [ updated Nov 9, 2017, 4:06 PM ]

ఈ నెల తెలుగువాహిని సమావేశం October 21, 2017న శ్రీ సాయి ప్రసాద్ & శ్రీమతి శారద సోమయాజుల వారి ఇంట్లో జరుగ నున్నది. సమయం సాయంత్రం 4:00 గంటలకు.

చిరునామా:
17 Rivitt Place, 
Scarborough, ON, M1X 0A9

ఫోను:
Home:  416-551-4766
Mobile: 416-707-8290

మ్యాపు:

శ్రీ మురళి & శ్రీమతి మాలతి కొమరగిరి వారి ఇంట్లో సమావేశం!

posted Sep 1, 2017, 4:52 AM by తెలుగు వాహిని   [ updated Oct 9, 2017, 2:23 AM ]

ఈ నెల తెలుగువాహిని సమావేశం 16th September 2017శ్రీ మురళి & శ్రీమతి మాలతి కొమరగిరి వారి ఇంట్లో జరుగనున్నది. సమయం సాయంత్రం 4:00 గంటలకు, ఠంచనుగా. 

చిరునామా:
14 Geddy Street, 
Whitby, ON  L1P 1P8

ఫోను:
905-665-4824

మ్యాపు:

డా. రామ్ ప్రయాగ & శ్రీమతి సంధ్య గారి ఇంట్లో సమావేశం!

posted Aug 7, 2017, 8:06 PM by తెలుగు వాహిని   [ updated Sep 1, 2017, 4:44 AM ]

ఈ నెల తెలుగువాహిని సమావేశం 2017 August 19వ తారీఖున డా. రామ్ ప్రయాగ & శ్రీమతి సంధ్య ప్రయాగ వారి ఇంట్లో రుగనున్నది. సమయం సాయంత్రం 4:00 గంటలకు. 

చిరునామా:
28 Kerr-Shaver Terrace,
Brantford, ON N3T 6H8

ఫోను:
519-304-1235

దిశలు:

శ్రీ ప్రభాకర్ & శ్రీమతి విజయలక్ష్మి మదుపు వారి ఇంట్లో సమావేశం!

posted Jul 4, 2017, 8:36 AM by తెలుగు వాహిని   [ updated Aug 7, 2017, 8:01 PM ]

ఈ నెల తెలుగువాహిని సమావేశం 15th July 2017న శ్రీ ప్రభాకర్ & శ్రీమతి విజయలక్ష్మి మదుపు వారి ఇంట్లో రుగనున్నదిసమయం సాయంత్రం 4:00 గంటలకు. 

చిరునామా:
3 Beacon Hill Dr, 
Brampton, ON L6X 0V6

ఫోన్లు:
905-454-2595
647-978-4256

దారి:

శ్రీ అశ్విన్ & శ్రీమతి సుధేష్ణ పిళ్ళారిశెట్టి వారి ఇంట్లో సమావేశం!

posted Jun 3, 2017, 9:10 PM by తెలుగు వాహిని   [ updated Jul 4, 2017, 8:11 AM ]

ఈ నెల తెలుగువాహిని సమావేశం 24th June 2017న శ్రీ అశ్విన్ & శ్రీమతి సుధేష్ణ పిళ్ళారిశెట్టి వారి ఇంట్లో  రుగనున్నది. 
సమయం సాయంత్రం 4:00 గంటలకు. 

చిరునామా:
5 Sea Lion Road,
Brampton, ON L6V4P8

ఫోను:

దారి:

శ్రీ విశ్వేశ్వరరావు & శ్రీమతి శాంత అన్నమరాజు వారి ఇంట్లో సమావేశము!

posted May 4, 2017, 11:10 AM by తెలుగు వాహిని   [ updated Jun 3, 2017, 9:08 PM ]

ఈ నెల తెలుగువాహిని సమావేశం 20th May 2017న శ్రీ విశ్వేశ్వరరావు & శ్రీమతి శాంత అన్నమరాజు వారి భవనంలోని వేడుకలశాలలో (పార్టీ రూములో) రుగనున్నది. సమయం సాయంత్రం 4:00 గంటలకు. 

చిరునామా:
10 Malta Ave. Apt #309
Brampton, ON L6Y4G6

For Buzzer code: Select the name 
ANNAMRAJU. R. (Not the number)
Note: You may also enter the party room directly from its back door (from the parking area behind the building). Please use pathway to the left of the small shed.

ఫోను
:
ఇల్లు: 289-752-6570
సెల్లు: 647-287-1324

వాహనములు నిలుపు స్థలము:
భవన సముదాయము లోనికి మీ వాహన ప్రవేశము జరిగిన అనంతరము ఎడమవైపుకు తిరిగి ఆ మూలకు వున్న (#10) భవనము వెనుక వైపున మీ వాహనములను నిలుప వలెను. అక్కడి నుండి మీరు నేరుగా పార్టీరూములోనికి (వెనుక ద్వారము ద్వారా) ప్రవేశించ వచ్చును.

దారి:

శ్రీ శ్రీరామం & శ్రీమతి అజంతా దగ్గుపాటి వారి ఇంట్లో సమావేశం!

posted Apr 2, 2017, 1:47 PM by తెలుగు వాహిని   [ updated May 4, 2017, 10:53 AM ]

ఈ నెల తెలుగువాహిని ఉగాది ప్రత్యేక సమావేశం (ఏప్రెల్) 22వ తారీఖు సాయంత్రం 4 గంటలకు శ్రీ శ్రీరామం & శ్రీమతి అజంతా దగ్గుపాటి వారి నిజ గృహమునందు కడు వైభవముగా జరుగనున్నది. కావున తామెల్లరూ తమ తమ శక్తి కొలదీ వ్రాసిన స్వీయ కవితలూ, పొట్టి కధలూ, వ్యాసాలతో విచ్చేసి సభను రక్తి కట్టించ వలసినదిగా ప్రార్ధన!

ప్రతినెలా జరిగే కార్యక్రమాలు ఈ ప్రత్యేక సమావేశములో వుండవు. ఉగాది పచ్చడి తింటూ, ఆ పచ్చడిలాగే వివిధ రుచులను కలగలిపి వ్రాసిన కవితలు వింటూ హాయి హాయిగా గడి పేస్తామన్నమాట!

చిరునామా:

62 McCabe Crescent,
Thornhill, ON  L4J 2Y7

ఫోను:
905-738-1521

దారి:

శ్రీమతి మధుబాల & శ్రీ హనుమంతరావు కరవది వారి ఇంట్లో సమావేశం!

posted Mar 1, 2017, 4:50 AM by తెలుగు వాహిని   [ updated Apr 2, 2017, 1:44 PM ]

ఈ నెల తెలుగువాహిని సమావేశం March 18, 2017న శ్రీమతి మధుబాల & శ్రీ హనుమంతరావు కరవది గారి ఇంట్లో జరుగ నున్నది. సమయం సాయంత్రం 4:00 గంటలకు.

చిరునామా:
779 Envoy Drive, 
Mississauga, 
ON, L5W 1H3


ఫోను:
905-696-7628

దారి:

శ్రీమతి సరోజ కొమరవోలు & శ్రీ రావు గారి ఇంట్లో సమావేశం!

posted Jan 30, 2017, 9:54 AM by తెలుగు వాహిని   [ updated Apr 2, 2017, 1:44 PM ]

ఫిబ్రవరి నెల తెలుగువాహిని సమావేశం February 18, 2017న శ్రీమతి సరోజ కొమరవోలు & శ్రీ రావు గారి ఇంట్లో జరుగనున్నది. సమయం సాయంత్రం 4:00 గంటలకు, ఠంచనుగా!

చిరునామా:
320 Staines Road,
Toronto, ON, M1X 2B5

ఫోను:
416-297-6184

దారి: 🡣

1-10 of 104