సంప్రదించండి

తెలుగువాహిని నిర్వహణ పట్ల మీ అభిప్రాయాలను, సూచనలను 
మరియు సలహాలను ఈ క్రింది వ్యక్తులకు తెలియజేయ వలసినదిగా మనవి.

మురళి కొమరగిరి
ఫోన్: 905-665-4824
ఈమెయిలు: murali @ teluguvahini .com 

మరియు:

సత్యం పోతంశెట్టి
ఫోన్: 289-232-8437
ఈమెయిలు: satyam @ teluguvahini .com 


Comments